Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť STACHYS Nitra s.r.o. prioritou. Ochranu osobných údajov
našich zákazníkov považujeme za našu kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádzame vždy
výhradne v súlade s platnou právnou úpravou. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je
stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme vaše
osobné údaje a akým spôsobom ich chránime. Spoločnosť STACHYS Nitra s.r.o. (ďalej len
„prevádzkovateľ“) sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom alebo
návštevníkom webových stránok v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a v ich neskorších zneniach ako i v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).
Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR
Základné informácie
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám otvorene informácie o tom, aké osobné údaje získavame,
ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich
môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú vaše individuálne práva v oblasti ochrany
údajov.
Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to
zákazník dovolil tým, že vložil záväznú objednávku alebo nariadil alebo povolil príslušné právne
predpisy. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Za záväznú objednávku sa považuje
objednávka doručená fyzicky a doplnená podpisom zákazníka, zaslanie objednávky e-mailom alebo
vyplnenie objednávky na webových stránkach prevádzkovateľa (online objednávanie donášky alebo
zadávanie požiadaviek pomocou Inteligentného stola). Za záväznú objednávku sa považuje aj
telefonická alebo osobná objednávka, alebo objednávka zadaná akýmkoľvek iným spôsobom
(napríklad do četu na webových stránkach), pokiaľ je táto následne potvrdená riadnym uhradením
faktúry alebo zálohovej faktúry.
Údaje, ktoré zákazník zadá pri objednávke sa prenášajú zaheslovane a sú elektronicky uložené
(použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, kľúč: RSA 2048 bit, šifrovanie používateľských dát: AES-256 (256
bit)). Zamestnanci prevádzkovateľa sú zaviazaní udržiavať utajovanie osobných údajov a môžu ich
spracovávať len za účelom a spôsobom, ktoré sú definované v týchto zásadách ochrany osobných
údajov.
Údaje, ktoré zanechá zákazník sa bez jeho výslovného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať,
neodovzdajú tretím stranám. Netýka sa to odovzdania údajov prevádzkovateľa tretím stranám, ktoré
sú poverené technickou realizáciou objednávky resp. dodaním tovaru alebo služby, ak to je nutné pre
dodanie tovaru alebo služby. Tieto tretie strany môžu použiť osobné údaje zákazníka len za účelom
dodania tovaru alebo služby (najčastejšie rozvoz jedál).
Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa je informovaný o pravidlách
spracovania osobných údajov pri objednávke a vždy, keď prevádzkovateľovi poskytuje niektoré
osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú
verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa www.tupperwarenitra.sk.
Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty a služby výlučne plnoletým a svojprávnym osobám, ktoré
dosiahli vek minimálne 18 rokov. Taktiež spracovávame osobné údaje výlučne plnoletých a
svojprávnych osôb. V prípade, že nespĺňate tieto podmienky a prevádzkovateľ takúto skutočnosť
odhalí, vaše osobné údaje budú zmazané a taktiež profil na webových stránkach prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ taktiež ukončí poskytovanie svojich produktov a služieb osobám, ktoré vyššie
spomínané kritériu nespĺňajú

Ak sa vám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných
údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.
Musím poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje?
Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s
prevádzkovateľom, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
(napríklad vedenie účtovnej agendy) alebo sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a bez niektorých
údajov prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú službu alebo dodať požadované tovary.
Osobné údaje, ktoré by poskytovateľ zbieral a spracovával z dôvodu iného účelu ako vyššie
uvedeného, podliehajú vždy osobitnému súhlasu zákazníka alebo návštevníka webových stránok
poskytovateľa. Ak nám zákazník alebo návštevník webových stránok takýto súhlas neposkytne, z
dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného nebudeme zbierať a spracovávať osobné údaje.
Aké osobné údaje zákazníka alebo návštevníka webových stránok
prevádzkovateľ spracováva?
Aby bolo možné zákazníkovi poskytnúť požadované tovary alebo služby prevádzkovateľ získava a
spracováva tieto osobné údaje:
· identifikačné údaje zákazníka (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, adresa
prevádzky/prevádzok, všeobecné kontaktné údaje na spoločnosť)
· adresa dodania tovaru zákazníkovi a iné údaje súvisiace s doručením
· kontaktné údaje zákazníka alebo kontaktné údaje zákazníkom poverených osôb (meno, email,
telefonický kontakt)
· údaje o tom, ktoré naše produkty alebo služby vám poskytujeme a ako ich využívate
· záznamy zo vzájomnej písomnej komunikácie
Pre skvalitňovanie služieb a webový stránok prevádzkovateľa, prevádzkovateľ získava a spracováva
osobné údaje prostredníctvom týchto služieb a použitých technológií:
· Textové súbory cookies
· Google Analytics
Detailné informácie o týchto službách a technológiách sú popísané ďalej v tomto dokumente.
Na aké účely prevádzkovateľ využíva a spracováva osobné údaje?
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu klientov na splnenie povinností, ktoré mu
ukladá zákon, na účely rokovania o zmluve a na poskytovanie služieb a tovarov poskytovateľa, na
ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a
predchádzania podvodom a na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík.
So súhlasom klienta spracovávame údaje na marketingové účely nad rámec oprávneného záujmu,
teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku produktov a služieb prevádzkovateľa.
Akým spôsobom zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu osobných
údajov?
Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ
disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi
maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom,
pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými
údajmi zákazníkov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých
povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Z akých zdrojov získava prevádzkovateľ osobné údaje?
Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s rokovaním o uzatvorení zmluvy a
poskytovaním služieb alebo tovarov prevádzkovateľa alebo ktoré ste v tej istej súvislosti poskytli
našim zamestnancom. Ďalej spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pre registrácii na webových
stránkach alebo pri objednávke služieb alebo tovarov. Takto získané osobné údaje využívame výlučne
na realizáciu dodania požadovaných služieb a tovarov a s tým súvisiacu účtovnú a zákonom
stanovenú agendu. Na základe vášho osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia používaných
aplikácií môžeme spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov
spokojnosti a používateľských testovaní.
Komu prevádzkovateľ poskytuje alebo postupuje osobné údaje?
Prevádzkovateľ postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom
(napr. kontrola účtovnej agendy), a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa (napr. pri
vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou). Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním údajov tretiu
osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá
zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ.
Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre prevádzkovateľa služby, ako napríklad
rozvoz jedál. Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým sa postupujú osobné údaje,
nájdete na webových stránkach prevádzkovateľa. So súhlasom zákazníka alebo na jeho príkaz možno
osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.
Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a postupovaniu osobných
údajov?
V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Máte právo na prístup k
údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných údajov a právo požadovať opravu
údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak však nie je nutné ich ďalej spracovávať na
splnenie právnych povinností alebo vtedy, kedy sú potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať
vami objednané služby.
Aké sú Vaše možnosti obmedziť spracovanie a postupovanie
osobných údajov?
V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento
súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú vaše údaje spracovávané na základe oprávneného
záujmu, môžete proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky
vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke proti spracovaniu údajov na
marketingové účely vyhovieme vždy.
Kam sa môžete obrátiť pre ďalšie informácie a kde môžete uplatniť
prípadné námietky ohľadom spracovania osobných údajov?
Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa má kedykoľvek možnosť obrátiť sa na
nás telefonicky na čísle 0951 451 969 alebo formou emailovej správy na , kde dostane odpovede na
všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.
Zásady používania súborov cookie
Používanie cookies
Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie
služby. Používaním stránok vyjadrujete prevádzkovateľovi webových stránok súhlas s použitím
cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je
povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov
cookie. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.
Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom
na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory
vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a
hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie
odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame,
nepoškodzujú váš počítač.
Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich
vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité
dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé
cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba,
počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.
Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies.
· Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú
používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby.
Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným
oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez
týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto
cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
· Prevádzkové súbory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate
naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej
stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia
na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.
Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
· Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich
webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej
návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ste ich nemuseli
znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba
alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto
informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným
vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
· Reklamné súbory cookie
Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie
obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať
informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj
na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou
našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a
reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú
komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných
kampaní.
· Súbory cookie tretích strán
Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť
počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú
kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa
nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje
spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube
alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán.
Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak
chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany
súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Podľa §15 zákona o elektronických médiách môžete ako návštevník webovej stránky nesúhlasiť s
ukladaním vašich anonymizovaných údajov. vaša návšteva teda v budúcnosti nebude
zaznamenávaná. Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom
webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické
akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v
prípade, že sa majú cookies poslať do vášho prehliadača / zariadenia. Návod na zmenu cookies
nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr.
počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim
preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte.
Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
Pre služby spoločnosti Google je možné tiež využiť stránku pre zrušenie.
Google Analytics
Na našej stránke zbierame a ukladáme údaje pomocou trackovacieho nástroja na marketingové účely
a na účely optimalizácie. Naša stránka na to využíva Google Analytics, službu od Google inc.
(„Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom
počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania. Informácie o Vašom používaní stránky, vytvorené
pomocou Cookies, prenesie spoločnosť Google spravidla na server Google v USA a uloží ich tam.
Vašu IP adresu ale Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov
Dohody o Európskom Hospodárskom Priestore skráti (anonymizuje). Tým sa IP adresy získané
pomocou Google Analytics skrátia. Toto opatrenie má zabrániť aby Google dokázal spojiť IP adresy s
osobnými údajmi. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA úplná IP
adresa, ktorá sa tam skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto
informácie na vyhodnotenie používania stránky, za účelom zhotovenia reportov o aktivitách na
stránke, a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi, ktoré sú spojené s používaním stránky a
internetu. IP adresa v prehliadači sa v rámci Google Analytics neprepojí s ďalšími údajmi spoločnosti
Google.
Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme bez vášho vedomia
zhromažďovali vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým
platformám alebo prepájali tieto údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prostredníctvom webovej aplikácie týmto v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o
ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu mojou osobou
poskytnutých, a to najmä svojho mena, priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len
„Osobné údaje“) spoločnosti STACHYS Nitra s.r.o., IČO: 52176576, so sídlom Novozámocká 67,
Nitra, PSČ 94905 ako správcovi Osobných údajov (ďalej len „Správca“).
Účelom spracovania Osobných údajov je poskytovanie alebo dodanie mnou objednaných tovarov a
služieb, a ďalej poskytovanie dôležitých informácií o produktoch a službách Správcu a iných subjektov
vrátane zasielania ponúk tovarov a služieb na požiadanie, a to i elektronickými prostriedkami
(predovšetkým telefonicky, emailom, prostredníctvom SMS a MMS správ). Za dôležité informácie o
produktoch a službách sú považované najmä tieto informácie:
· oznámenie o vydaní novej verzie alebo zmenách funkčnosti používanej aplikácie alebo služby
· oznámenie o funkcionalitách, ktoré súvisia so zmenou legislatívy
· upozornenie na dôležité nastavenia aplikácií alebo služieb a návody na webových stránkach
prevádzkovateľa, ktoré súvisia so zmenou legislatívy alebo majú zásadný dopad na
využívanie produktov a služieb prevádzkovateľa
· fakturácia a účtovná agenda
· a na realizáciu ďalších úkonov, ktoré musí Správca vykonať, aby mohol užívateľ riadne
využívať zakúpené produkty alebo služby
Zároveň udeľujem súhlas s tým, že Správca môže postúpiť osobné údaje ďalším spracovateľom, ktorí
pre neho vykonávajú ďalšie spracovanie osobných údajov a subdodávateľské služby, avšak len v
rozsahu vyššie uvedených zásad a podmienok. Zároveň prehlasujem, že som osoba plnoletá a
svojprávna a že mám vek minimálne 18 rokov.
Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem dobrovoľne a to na dobu do odvolania tohto
súhlasu.
Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje budú zmazané bezodkladne okrem prípadov, kedy vymazanie osobných údajov
znemožní riadne poskytovanie objednaných služieb alebo ochranu práv Správcu (napríklad
vymáhanie dlžnej sumy).